Zakres
Naszych Usług

Et quidem exercitus quid ex ea commodi consequatur? quis nostrum exercitationem ullam corporis suscipit laboriosam, nisi ut et negent satis esse ratione voluptatem et aut perferendis doloribus asperiores repellat hanc ego cum memoriter, tum etiam erga nos amice et quale sit numeranda nec in gravissimo.

Usługi

Obsługa jednostek samorządu terytorialnego:

– Opiniowanie m.in. projektów aktów prawa miejscowego innych uchwał organów samorządu terytorialnego, zarządzeń, regulaminów oraz wewnętrznych regulacji prawnych;
– Obsługa posiedzeń organów samorządu terytorialnego;
– Reprezentowanie jednostek samorządu terytorialnego i ich organów w postępowaniach sądowych przed sądami administracyjnymi, Naczelnym Sądem Administracyjnym
w Warszawie, sądami powszechnymi;
– Bieżące doradztwo dotyczące postępowań administracyjnych, w tym decyzji, postanowień
i innych aktów o charakterze administracyjnoprawnym;
– Wsparcie w zakresie prawa zamówień publicznych;
– Analizy i opinie prawne,
– Obsługa prawna spółek komunalnych;

Obsługa przedsiębiorców:

– Reprezentowanie przedsiębiorców i spółki prawa handlowego w postępowaniach sądowych (odszkodowania, kary umowne, wykonanie umów, krajowy rejestr sądowy), oraz w postępowaniach egzekucyjnych;
– Przygotowywanie umów, statutów i regulacji wewnętrznych;
– Obsługa posiedzeń organów spółek handlowych.

Pomoc „frankowiczom”:

Dochodzenie w imieniu swoich klientów zwrotu świadczenia nienależnego od banków stosujących klauzule niedozwolone (klauzule abuzywne), w szczególności w związku ze swobodnym ustalaniem przez banki wysokości rat kredytu waloryzowanego kursem franka szwajcarskiego (CHF) oraz występuje do sądów o unieważninie umowy kredytu

Rozwody, podziały majątku:

– Reprezentowanie w postępowaniu sądowym w sprawach o rozwód lub separację;
– Prowadzenie negocjacji mających na celu pozasądowy podział majątku wspólnego małżonków;
– Prowadzenie postępowań sądowych o podział majątku wspólnego małżonków;
– Bieżące doradztwo w sprawach o rozwód i podział majątku wspólnego;

Odszkodowania:

– prowadzenie spraw w tym postępowań sądowych i negocjacji przedsądowych
o odszkodowanie, zadośćuczynienie, rentę przysługujących za wypadek samochodowy lub inny.
– reprezentowanie przed firmami ubezpieczeniowymi w zakresie min. zgłaszania szkód, bieżącej współpracy, pozyskiwania opinii biegłych.

Zamówienia publiczne:

– wsparcie w procesie przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego
– analiza dokumentacji przetargowej
– ocena SIWZ pod kątem zgodności z prawem zamówień publicznych
– przygotowanie oferty
– reprezentacja w postępowaniu przed Krajową Izbą Odwoławczą

Sprawy wodociągowo-kanalizacyjne:

– obsługa prawna przedsiębiorstw wodociągowo-kanalizacyjnych (spółek prawa handlowego, zakładów budżetowych i in.),
– ekspertyzy i opinie w niestandardowych sprawach wodociągowych,
– sporządzanie umów zawieranych z odbiorcami indywidualnymi (wraz z wzorcami umownymi), oraz z przedsiębiorcami (w tym ze znaczącymi dostawcami ścieków),
– doradztwo z zakresu zamówień publicznych dotyczących inwestycji wdociągowo-kanalizacyjnych.