Polityka
prywatności

POLITYKA PRYWATNOŚCI

Kto jest administratorem Państwa danych osobowych?

Administratorem danych osobowych zbieranych za pośrednictwem strony internetowej www.radcagorzow.pl jest Kancelaria Radców Prawnych Leś-Hatys Domina sp.p. z siedzibą w Gorzowie Wlkp. przy ul. Matejki 26/1, KRS 0000447985, REGON 081108119

W toku świadczenia usług prawnych Kancelaria przetwarza również dane osobowe otrzymane od innych administratorów danych. Wówczas administratorem jest klient, z ramienia którego działa Kancelaria.
Państwa dane będą przetwarzane w celu:
– przygotowania i udzielenia odpowiedzi na Państwa zapytanie przesłane za pomocą formularza kontaktowego – z uwagi na okoliczność, iż przetwarzanie jest niezbędne do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO),
– zawarcia i wykonania umowy, której są Państwo stroną, w szczególności do wystawienia faktury VAT – z uwagi na okoliczność, iż przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą (art. 6 ust. 1 lit. b RODO),
– dochodzenia należności – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO,
– wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na Kancelarii w związku z prowadzeniem działalności gospodarczej – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO, tj. z uwagi na okoliczność, iż przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze,
– prowadzenia marketingu bezpośredniego – z uwagi na uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO),

Dane osobowe mogą być przekazywane następującym kategoriom odbiorców:
– dostawcom systemów/programów informatycznych i usług IT dla Kancelarii,
– podmiotom świadczącym usługi dla Kancelarii niezbędne do utrzymania serwisu internetowego,
– organom publicznym, instytucjom lub podmiotom trzecim uprawnionym do żądania dostępu lub otrzymania danych osobowych na podstawie bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa;
– firmie prowadzącej księgowość Kancelarii;
– operatorom pocztowym obsługującym przesyłki Kancelarii.
Ponadto w toku świadczonych usług prawnych Kancelaria może udostępniać dane osobowe Sądom, Prokuraturom i innym organom ścigania, organom administracji państwowej i samorządowej, komornikom, notariuszom, doradcom podatkowym, doradcom restrukturyzacyjnym (syndykom), radcom prawnym, adwokatom, aplkantom radcowski i adwokackim, biegłym oraz tłumaczom.
Państwa dane osobowe będą przetwarzane:
– przez okres prowadzenia korespondencji zainicjowanej zapytaniem przesłanym za pomocą formularza kontaktowego – do czasu jej zakończenia;
– przez okres niezbędny do realizacji umowy świadczenia usług prawnych, w tym także po jej wykonaniu z uwagi na możliwość skorzystania przez strony z przysługujących im praw wynikających z umowy, a także ze względu na ewentualne dochodzenie należności – do chwili upływu terminu przedawnienia Państwa roszczeń;
– do czasu cofnięcia wyrażonej zgody bądź złożenia sprzeciwu wobec przetwarzania danych – w przypadkach przetwarzania Państwa danych osobowych na podstawie odrębnej zgody lub na podstawie wymienionej w art. 6 ust. 1 lit. e lub f RODO, w tym na potrzeby marketingu bezpośredniego;
Podanie przez Państwa danych osobowych jest dobrowolne, ale wymagane do:
– przygotowania i udzielenia odpowiedzi na Państwa zapytanie przesłane za pomocą formularza kontaktowego, przy czym niepodanie danych będzie skutkować niemożnością obsługi zapytania przez Kancelarię,
– zawarcia i wykonania umowy o świadczenie usług prawnych, przy czym niepodanie danych będzie skutkować niemożnością zawarcia umowy.

Kancelaria nie przetwarza Państwa danych osobowych przy użyciu narzędzi do zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym profilowania.
Państwa prawa w związku z przetwarzaniem danych osobowych przez Kancelarię:
– przysługuje Państwu prawo do żądania od Kancelarii dostępu do Państwa danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania tych danych lub ich przeniesienia;
– przysługuje Państwu prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych, a także prawo do cofnięcia wyrażonej zgody w dowolnym momencie, przy czym cofnięcie zgody pozostaje bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;
– w przypadku uznania, że przetwarzanie przez Kancelarię danych osobowych narusza przepisy prawa ,przysługuje Państwu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego (tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych).